خانه / مقالات / فرهنگ بوشهر / ادبیات فولکلور / دکرک جنگ- سید جعفر حمیدی
دکرک جنگ- سید جعفر حمیدی

دکرک جنگ- سید جعفر حمیدی

هرصب تو خونه ی همساده مون دکرک جنگن
کلم ديگه از وهچيره شون گيچن و منگن
هی ور می چرن از سر و کول هم و با هم
فرياد می زنن ، فکر می کنی توپ و تفنگن
چار تا پسرن مثل اجل عين اجنه
شيطون پيششون نوم خدا گنگن و لنگن
يکيش کچلن يکی ديگه ش مين ری سرش نی
يکيش مچلن يکی ديگش لحم و مچنگن
دو تا دده شون هيبره چون هند جگرخوار
از عربده ، گويی که دو تا ماده پلنگن
غرشت بوواشون مث فيدوس غرابن
قاره ننه شون عين غناهشت فشنگن
انگار دلشون سنگ و سياهن که شو وروز
چاک و ليکشون مثل شرپنيل فرنگن
هر کی تو کيچه رد ميشه از پشت شناشير
سنگش ميزنن فکر می کنی ميدون جنگن
پيش کی بنالم که قره پشت صداشون
هر شو تو سرم مثل صدوی تيشه و سنگن

واژه نامه ی شعر دکرک جنگ از سید جعفر حمیدی

صب = صبح
همساده = همسايه
دکرک جنگ = دعوای مداوم، برای هم خروس جنگی شدن
کلم = کله ام – سرم
وهچيره = فرياد ترسناک
گيچن = گيج است
منگن = منگ است – مترادف گيج
ور می چرن = بالا می روند
کول = شانه – کتف
نوم خدا = نام خدا – ماشاءالله
مين = مو . مين ری سرش نی = مو روی سرش نيست
مچل = فلج – در هم فرورفته
لحم = لمس – فلج
مچنگ = ****ی که دستش لمس و فلج است
دده = خواهر – دده شون = خواهرشان
هيبره = پر سر و صدا، چشم دريده ، بی حيا
غرشت = صدای بلند ، همان غرش است
فيدوس = بوق و سوت کشتی
غراب = کشتی
قاره = فرياد توام با خشم
ننه شون = مادرشان
غناهشت = صدای ترسناک و وحشتناک
چاک و ليک = ناله توام با گريه
شرپنيل = توپ ، صدای توپ . اين واژه انگليسی است و از نام يک افسر انگليسی به نام هنری شرپنال که مخترع گلوله توپ بوده گرفته شده است.
فرنگ = فرنگی ، بيگانه
کيچه = کوچه
شناشير = بالکن چوبی کرکره دار جلو پنجره و درهای خانه در طبقه های بالا. تعبيه کرکره های شناشير طوری است که نور و هوا را به داخل راهرو يا اطاق هدايت می کند شيب کرکره از بالا به پايين است به طوری که از بالا کوچه پايين ديده می شود اما از پايين نمی توان بالا و داخل اطاق را ديد
قره پشت = به تشديد پ ، صدای افتادن و فروريختن چيزی
صدوی = صداي

شاعر: سید جعفر حمیدی

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*