ماهیگیری به روش جاروف

جاروف- ماهیگیری
برای به دام انداختن ماهی ها، تور تشکیل دیواری می دهد؛ بدین روش که سمت بالایی تور به وسیله ی طناب و بوج(کائوچو) روی آب شناور می ماند و سمت زیرین آن به وسیله ی سرب به پایین می رود.
در این روش یک نفر در کنار ساحل یک طرف تور را می گیرد  نفر دوم سر دیگر تور را به صورت قوسی چرخانده تا زمانی که به ساحل برسد، سپس تور را با هم به ساحل می کشند.
جاروف از وسایل زیر ساخته می شود:
تور ماهیگیری – طناب – بوج(کائوچو) – سرب
سعید صفایی از عکاسان جوان و خوش ذوق شهرستان کنگان و عکاس سایت خبری ثلاث در مدت ۲ روز این تصاویر را شکار کرده است که در زیر آنها را مشاهده می فرمائید.

ماهیگیری به روش سنتی جاروف

ماهیگیری به روش سنتی جاروف

ماهیگیری به روش سنتی جاروف

ماهیگیری به روش سنتی جاروف

ماهیگیری به روش سنتی جاروف

ماهیگیری به روش سنتی جاروف

ماهیگیری به روش سنتی جاروف

ماهیگیری به روش سنتی جاروف

ماهیگیری به روش سنتی جاروف

ماهیگیری به روش سنتی جاروف

ماهیگیری به روش سنتی جاروف

ماهیگیری به روش سنتی جاروف

ماهیگیری به روش سنتی جاروف

ماهیگیری به روش سنتی جاروف

ماهیگیری به روش سنتی جاروف

ماهیگیری به روش سنتی جاروف

ماهیگیری به روش سنتی جاروف

ماهیگیری به روش سنتی جاروف

منبع: ثلاث